CEYO ORTOPEDİK SANDALET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 Giriş
Ceyo Ortopedik Sandalet San. ve Tic. A.Ş. olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda web sitemizi ziyaret eden siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek istemekteyiz.
 Tanımlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca;
a)ilgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
b)kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
c)kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
d)veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.  
 Genel İlkeler ve Amaç
Müşterilerimize ilişkin kişisel veriler, KVKK’nun 4. maddesinde belirtilen “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğince güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve yeni ürünlerin tanıtılması, indirim ve promosyonlardan müşterilerimizin haberdar edilmesi için gerekli olan tanıtımların planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden yine siz değerli müşterilerimizi optimum düzeyde faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
Tarafımızdan, sadece müşterilerimizin bilgisi kapsamında temin edilen kişisel veriler yukarıda sayılan ilke, şartlar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda; mobil uygulama, kısa mesaj, web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Şirketimiz, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini edindiği esnada aydınlatma yükümlülüğüne riayet etmekte olup, bu yükümlülük müşterilere, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi vermeyi kapsamaktadır.
 Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz,  KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri ile sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkeme ve İcra Müdürlükleri ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, aktarılabilecektir.
 Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak müşterilerimizin hakları şöyledir:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir. 
 Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikâyet
KVKK’nun 13. maddesi uyarınca müşterilerimizin kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusuna iletmeleri halinde başvuru, 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 Müşterilerimizce yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, müşterilerimiz veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilir. Yukarıda değinilen veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Şirketimiz Ceyo Ortopedik Sandalet San. ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi web sitemizde yer alan başvuru formunu(link) doldurarak ya da şirket adresimiz Mehmet Akif İnan Cad. No:68/A Esenler/İstanbul adresine (Noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla) yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.
 
 
 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR